องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกต...
      

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร...
       โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ แปลงสาธิตบ.นาคานหัก (บริเวณตลาดนัดแตงไทย)
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
       รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต. กุดชุมแสงคะ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555