วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมถมดินปรับระดับสันฝายหินดาด บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าลงดินซ่อมแซมถนนและลงดินคอสะพาน บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมลงดินถมถนนการเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมฝายดิน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมฝายดินกักเก็บน้ำลำห้วยลาด บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำลำห้วยลาด บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมถมดินปรับระดับสันฝาย บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมถมดินปรับระดับถนน บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างค่าขุดลอกบำห้วยหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง