วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2562
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลกุดชุมแสงและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยหนององ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง