วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
3  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุหล่อเทียน โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุประดับตกแต่ง โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 82-1149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ อบต.กุดชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค1120 และ ทะเบียน 82-1149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง