วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันดีเซล เบนซิลพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน สภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการถนนสวย เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างป้ายไวนิลโครงการถนนสวย เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างปรับเกรดกองขยะ ม.7 บ้านโชคอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง