วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการงานวันผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาคานหัก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางลำห้วยแพง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายดินทดน้ำห้วยหินดาด บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยป่าขี บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง