วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยยางดำ บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง