วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
จ้างลงหินคลุกถนนการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินหลังป้อมตำรวจวัดชัยภูมิพิทักษ์ บ.นาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายดินกักเก็บน้ำลำห้วยหนององค์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยเอ็นเสนา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างขุดลอกลำห้วยหินดาด บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
เหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของผู้นำด้านสุขภาพ
8  ก.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ