วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
จ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS Gamin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลติก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยป่าฝิ่น บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยบักสี ตอนบน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างขุดลอกลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง