องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

คณะผู้บริหาร

นายสุรัตน์ จันทราศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์

นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเพ็ญศรี  แทนพลกรัง 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล