องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

คณะผู้บริหาร

นายสุรัตน์ จันทราศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร.081-8764013

นายสุรจิตร ปิยานุรักษ์

นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร.081-0113501
 โทร.062-1593018

-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางรินรดา วงษ์ชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.0973371388