องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุรัตน์  จันทราศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
 โทร.081-8764013


นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม
นายสนิท แสงจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
โทร.0621593018 โทร.081-9773265

นายวรวรรธน์  จันทร์ทรานราศรี
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
โทร.087-8776642