องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแ...
      
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิสามั...
      
  แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนช่วงฤดูร้อน
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
   

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555