องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  งานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเขตและผูกพัทธสีมาฝังล...
       ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการจัดงานฉลองประกอบพิธีทำบุญปักหมายเข...
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พ...
       โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางสิชาการเด็กและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.กุดชุมแสง ในวันที่ 30 มีค.60
  ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมช...
       ภาพกิจกรรมสัปดาห์แตงไทยผลไม้หนองบัวแดง ตลาดน้ดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 27-31 มีนาคม 25...
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555