องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยสาม...
      
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองหอยฯ
      
  โรงพยาบาลหนองบัวแดงร่วมกับรพ.สต.กุดชุมแสงจัดอบรมสุ...
      
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555