องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิส...
      
  วันมหิดล 24 กันยายน ของทุกปี วันคล้ายวันสวรรคตของส...
      
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพด้านการเกษ...
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555