องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
      
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256...
      
  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายกอบชัย บุญอรณะ เดิน...
      
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

[ คลิกเพื่อขยายใหญ่ขึ้น ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555