องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรา...
      
  ภาพกิจกรรม โครงการบัณฑิตน้อยตามโครงการพัฒนาทักษะ ส...
      
  ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต.กุดชุมแสง
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555