องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
 


  ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื...
      
  โครงการรณรงค์ (ฉีดวัคซีนป้องกัน) โรคพิษสุนัขบ้าน
      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและพนักงาน อบต.กุดชุมแสง ออกบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ภายในตำบลกุดชุมแ...

  โครงการจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาล สงกรา...
      

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

 

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555