องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]9
2 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
4 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
5 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]0
6 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 15 มิ.ย. 2563 ]28
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนช่วยปฏิบัติงานธุรการสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2563 ]29
8 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) [ 2 ต.ค. 2562 ]126
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 1 ต.ค. 2562 ]56
10 จำนวนโครงการซึ่งได้บูรณาการ ปฏิบัติงานร่วมกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ [ 1 ต.ค. 2562 ]19
11 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]17
12 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2562 [ 11 ก.ย. 2562 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร [ 21 ส.ค. 2562 ]104
14 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) [ 3 เม.ย. 2562 ]192
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 11 ก.พ. 2562 ]13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 13 ก.ย. 2561 ]184
17 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6-ม.7 [ 3 ก.ย. 2561 ]253
18 ราคากลางโครการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4-ม.14 [ 3 ก.ย. 2561 ]234
19 ประชาสัมพันธ์ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 27 ส.ค. 2561 ]232
20 ราคากลางซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก ม.9 [ 23 ก.ค. 2561 ]186
 
หน้า 1|2|3