องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

สมาชิกสภา อบต.


 
 

 นายนิยม  หาญแท้

 
ประธานสภา ฯ อบต.
 

นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ 

นายสำเร็จ  แซ่ปึง 

รองประธานสภา ฯ อบต.
เลขานุการสภา ฯ อบต.
นายสำเร็จ  แซ่ปึง        
นายถนัด   สะท้าน  
นายคำพันธ์   ผ่องพันธ์ 
นายสุนิกร   หมู่อำพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
 
นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี 
นายประมวล  เขียงเขียว
นายสำเนียง  ขวัญมา
นายสุรศักดิ์   ผลจำเริญ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
 
นายสม  โนมขุนทด
นายวิชัย  พลธรรม  
นายสังวร  สวนจันทร์   
นายบุญมี  ถาวงกลาง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นายชมัด  น้อยเวียง
นายสุวรรณ์  รักษาภักดี 
 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม     
นางลำดวน  เค้าโนนกอก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
นายมงคล กู้ภูเขียว
นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง 
นายสงกรานต์  บุบผา
นายบุญเส็ง  หาญคำจันทร์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
นายประหยัด  แสงสวัสดิ์

นายนิยม  หาญแท้

นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ
นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
นายนิคม ทักษิณสิทธิ์
นายสมชาย บรรเทาสุข
 นายวิเชียร   พงษ์จันทร์
นายสุระพล   เหมือนสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
   
นายจักรี   พิมล

นายบุญส่วน กล้าศึก

 
นายยุทธ กล้าเมืองกลาง
นายเชิงชาย  ฦาชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
   
นายอุดม  วรรณจงคำ
นายแสวง  พรมหญ้าคา
นายโยธิน  กระแสกุล
นางสาวจันทร์ฉาย   กระจ่างศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18