องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นางรินรดา วงษ์ชู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า
นางสุภัทร  ประมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)