องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายพศิน  พิริยะตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
โทร.080-1610710
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

โทร.088-9196455
โทร.081-0633394
โทร.084-6539422

-ว่าง-

นางสุภัทร  ประมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร.

โทร.093-5850129