องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพศิน  พิริยะตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
นางสมควร คลังระหัด
นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


-ว่าง-

นางสุภัทร  ประมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)