องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด  นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล
  หัวหน้าสำนักปลัด


 น.ส.วิชญาดา  กระจ่างศรี น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นายดนัย  จันทร์ขามป้อม  นายพิเชต คำเรืองศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ) นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการเกษตร นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์

เจ้าพนังานธุรการ
ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชำนาญงาน

นายชัย ได้พร นางสาวณัฐวรรณ  พลนิกาย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเทวิน  ศักดิ์ภูเขียว


คนงานทั่วไป

นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร


นักการภารโรง

นายนิยม เค้าโนนกอก


พนักงานขับรถยนต์

นายเอกสิทธิ์ วงศ์สีแก้ว


พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

นายสุริยา  สมน้อย


พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม


พนักงานจ้างเหมา ขับรถบรรทุกน้ำ