องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

สำนักงานปลัด


 
นางพิรัลรัตน์ เกษมนวกุล  
หัวหน้าสำนักปลัด  

 

 

 

   
น.ส.หนูคิด กระจ่างศรี
นางลภัสรดา  อุตมะพันธ์
จ่าเอกเสถียร ศรีสุวรรณ
นางเพียรทอง  ศรีโนพันธ์ 
นายพิเชต คำเรืองศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ระดับปฏิบัติการ)
บุคลากร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการเกษตร 
     
 นางธัญญพัทธ์ นวลประเสริฐ
นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์
นายยิ่ง นามโพธิ์
นายไพรัตน์  วัฒนะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกร
   
นายชัย ได้พร
นางสาวณัฐวรรณ  พลนิกาย 
นายประเชิญ พงษ์สระพัง
นายยุทธศาสตร์  หมู่หมื่นศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
พนักงานขับรถเก็บขยะ
   
 

นายเทวิน  ศักดิ์ภูเขียว
นายชานุพงษ์ ยศรุ่งเรือง
นายสุริยา  สมน้อย
คนงานทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
คนงานประจำรถเก็บขยะ
   
 
 

 
นายสมบูรณ์ สิงห์โคตร
 
นักการภารโรง
 
   
 
 
 
  
นายนิยม เค้าโนนกอก
พนักงานขับรถยนต์
   
 
 
 
  
นายศราวุธ  ราชสี
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
   
 
 
 
  
นายเอกสิทธิ์ วงศ์สีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
   
 
 
 
  
นายวุฒิชัย ยศรุ่งเรือง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ