องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองคลัง

นางสมควร คลังระหัด
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
นางบังอร สายทอง
นางรำไพร  โง่นใหญ
นางศุภลักษณ์ ฝาชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายประยูร พูนภูเขียว
นางรัชนี พิมสวรรค์
นางสาว อัมรินทร์  จิตประทุม

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผช.จนท.การเงิน

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 
 
   
นางสาวธีรวรรณ ชนะพาล
 
 
 
ผช.จนท.พัสดุ