องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวขวัญนคร ลักขษร
หัวหน้าส่วนการคลัง
 

นางบังอร สายทอง
นางรำไพร  โง่นใหญ
นางสาวเสาวณีย์  เอี่ยมสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายประยูร พูนภูเขียว
นางรัชนี พิมสวรรค์
น.ส.รัชนีกร พรประสิทธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผช.จนท.การเงิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 
 
   น.ส.อริสรา แก้วศิริ  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ