องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองคลัง

นางสมควร คลังระหัด
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
นางบังอร สายทอง
นางรำไพร  โง่นใหญ
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายประยูร พูนภูเขียว
นางรัชนี พิมสวรรค์
น.ส.รัชนีกร  พรประสิทธิ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ผช.จนท.การเงิน

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 
 
   น.ส.อริสรา แก้วศิริ  

ผช.จนท.พัสดุ