องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองช่าง

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์

หัวหน้าส่วนโยธา

นายกันทรากร  นามโพธิ์

นายนพดล ทักษิณสิทธิ์

นายอนุจิต อิติปิ

นายช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
 
 

 

นายฐิรัฐฎิ   ถือชัยภูมิ

 
 

 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ