องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กองช่าง

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์
หัวหน้าส่วนโยธา

นายกันทรากร  นามโพธิ์

นายช่างโยธา

นายธนภูมิ  คลังระหัด

นายอนุจิต อิติปิ  นายอัครพล  ได้พร
 ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ


 
  น.ส.พัชดา พูนภูเขียว  

จ้างเหมาบริการธุรการ