องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
 นักวิชาการศึกษา
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 นางวาสนา ยอดแก้ว นางสาววิภาพร ยงขามป้อม  นางสาวบุญสนอง ทูลแก้ว  -ว่าง-   -ว่าง-
 หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดผาเกิ้ง  หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดป่าสุริยวงศ์  หน.ศูนย์พัฒนาเด็กวัดศาลาวรรณ หน.ศูนย์นาทุ่งใหญ่  หน.ศูนย์หนองลุมพุก
 

 

 
 
 นางสาวอุบล จันทร์ขามป้อม น.ส.จุรีพร หลงนาม
นางยุพิน  จันทร์ณรงค์ นางนิจษา แซ่ปึง  นางสาวธรรมญลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 นางทองใส อิติปิ  น.ส.วชิราภรณ์  นุชิต น.ส.ปวีณา ฤาชา
  นางสาวจุฑารัตน์ วนเก่าน้อย  นางสาวจุลีรักษ์  โชคเจริญ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


   
 นางจารุพันธ์ แก้วกระจ่าง น.ส.การนรีต์ พิมสวรรค์ 
 
   
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

   


 
นางสายสุดา ตาเมือง น.ส.อนุสรา ชาติไทย

 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ้างเหมา

 
 
นางทัศวรรณ  พิมล 
จ้างเหมา 
 
นางไพฑูลย์  ฝาชัยภูมิ


 
 จ้างเหมา