องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางสุภัทร  ประมูล
หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
ส.ท.ธนาวุฒิ ขวัญมา
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.นิตยา ฤาชา
นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐ์
ผู้ช่วยธุรการ
จ้างเหมาธุรการ