องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กองสาธารณสุข
นางเพียรทอง  ศรีโนพันธ์


นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพน.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกร
นายยุทธศาสตร์  หมู่หมื่นศรี น.ส.จันทร์จิรา  ทองหล้า นายฉัตรณรงค์  แสนแก้ว
พนักงานขับรถเก็บขยะ จ้างเหมาธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายรุ่งเรือง  ฤาชา นายชยุต ยศรุ่งเรือง นายสายชล หมู่โสภิณ
พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถเก็บขยะ