องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองสาธารณสุข
นางเพียรทอง  ศรีโนพันธ์


นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพน.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกร
นายยุทธศาสตร์  หมู่หมื่นศรี นายสุริยา  สมน้อย
พนักงานขับรถเก็บขยะ คนงานประจำรถเก็บขยะ