องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

กองสาธารณสุข
นางเพียรทอง  ศรีโนพันธ์


นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพน.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรกร
นายยุทธศาสตร์  หมู่หมื่นศรี น.ส.จันทร์จิรา  ทองหล้า นายฉัตรณรงค์  แสนแก้ว
พนักงานขับรถเก็บขยะ จ้างเหมาธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายรุ่งเรือง  ฤาชา นายชยุต ยศรุ่งเรือง นายสายชล หมู่โสภิณ
พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถเก็บขยะ