องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

ประวัติและความเป็นมา

     
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
     
   

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ตั้งอยู่ในตำบลกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลกุดชุมแสง และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่  31   มีนาคม   2539   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

     

            ด้วย  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  เพื่อจัดตั้งสภาตำบลที่มีรายได้โดย

ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  2536  ถึงปี 2538  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ  150,000  บาท  เป็น

องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 2,143  แห่ง  และอยู่ระหว่างการส่งประกาศดังกล่าวลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

             ตามที่กรมการปกครองได้จัดส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม  2539 

เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อแจ้งการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปี

 2539  จำนวน  2,143  แห่ง  มาเพื่อโปรดทราบแล้วนั้น

             บัดนี้  ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม  113  ตอนที่ 9 ง  ลงวันที่  30  มกราคม  2539  ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2,143  แห่ง  จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539