องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
     
 

        " องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่

ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน
 
  มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง

 
 

 ประชาชนมีความสุข "

 
     
พันธกิจการพัฒนาตำบลกุดชุมแสง
  พันธกิจที่ ๑
    การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
  พันธกิจที่ ๒ 
   

การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
ให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

  พันธกิจที่  ๓ 
   

การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  และสามารถพึ่งตนเองได้

  พันธกิจที่  ๔ 
   

ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง ๆ  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  พันธกิจที่  ๕
   

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

พันธกิจที่  ๖  

   

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

 

พันธกิจหลักที่  ๗ 

   

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่   ยั่งยืน

 

พันธกิจหลักที่  ๘ 

   

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนในชนบ
รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้

 

พันธกิจหลักที่  ๙ 

   

ส่งเสริมสังคมเกษตรกรรม  ให้เป็นไปตามแนวทางเกษตทฤษฎีใหม่  และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง