องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

 ด้านเศรษฐกิจ
  การเกษตร
               ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 39,050.40   บาท/ปี  รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตรมากที่สุด  คือประมาณร้อยละ  90  เช่น  ทำนา  ปลูกพืชไร่  พืชสวน  เป็นต้น
   

-  การทำนา   ได้แก่   การปลูกข้าว  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก  มีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกข้าว   3,014   ครัวเรือน  พื้นที่ทำนาประมาณ   52,654   ไร่   มีการปลูกไว้รับประทานและขายเป็นส่วนใหญ่
-  การปลูกพืชไร่   ได้แก่  ไผ่  อ้อย   ข้าวโพด   พริก   ถั่วลิสง   ถั่วเขียว     มันสำปะหลัง  ปอ เป็นการปลูกเพื่อขายและเก็บไว้บริโภคบางส่วน
-  การปลูกพืชสวน    ได้แก่  แตงไทย แตงโม แตงกวา ฟักทอง  พริก    ถั่วฝักยาว    มะเขือ  มะละกอ  และผักอื่น ๆ   ซึ่งปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน
การปลูกพืชไม้ดอกไม้ประดับ   เช่น    ชวนชม
การปลูกพืชไม้ยืนต้น   ไม้ผล   และสวนป่า ได้แก่  ขนุน  ฝรั่ง มะม่วง  มะขาม    กล้วย  มะพร้าว  มะนาว  ชมพู่  ลำไย  ยางพารา เป็นการปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน 
การปลูกเห็ดชนิดต่างๆ  เช่น  เห็ดนางฟ้า ,นางรม,ขอนขาว, เห็ดกระด้าง,เห็ดฟาง   เป็นต้น ซึ่งปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน

     
     
  การปศุสัตว์
   

          จำนวนครัวเรือนผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด    8   ประเภท    และแยกเป็นประเภทสัตว์ที่เลี้ยง  ดังนี้.- หมู,โค,กระบือ,ไก่,เป็ด,ห่าน,เลี้ยงไหมในครัวเรือน,นกกระทา,จิ้งหรีด  เป็นการเลี้ยงไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน 

     
     
  การทำประมง
              ครัวเรือนผู้ทำการด้านประมง มีอยู่   2   ประเภท    และแยกเป็นประเภทสัตว์น้ำ เช่น     ปลานิล,ปลาใน,ปลาตะเพียน,ปลาดุก,ปลานวลจันทร์ เป็นต้น และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ ฯลฯ เพื่อเป็นการเลี้ยงไว้รับประทานในครัวเรือนและขายเป็นบางส่วน
  การพาณิชยกรรมและการบริการ
              ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
    1.สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก.  สถานีบริการน้ำมัน                              20           แห่ง
ข.  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า               -              แห่ง
ค.  ตลาดสด                                             -              แห่ง
ง.  ร้านค้าทั่วไป                                        80           แห่ง
   

2.สถานประกอบการด้านบริการ
ก.  ธนาคาร                                               -              แห่ง
ข.  ร้านเสริมสวย                                     18           แห่ง
ค.  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                              15           แห่ง
ง.  ร้านซ่อมจักรยานยนต์                      35           แห่ง
จ.  ร้านขายอาหาร                                   40           แห่ง

    3)  โรงงานอุตสาหกรรม                       1              แห่ง
    4)  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                            30           แห่ง