องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 17 ต.ค. 2562 ]47
2 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]38
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]54
4 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]44
5 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]125
6 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]113
7 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ก.ค. 2558 ]115
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]137
9 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]130
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]130
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.ค. 2558 ]119
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]121
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]133
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]150
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]129
16 คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]134