องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]80
2 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]66
3 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ก.ค. 2558 ]77
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]82
5 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]84
6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]82
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.ค. 2558 ]81
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]80
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]77
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]100
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]83
12 คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]77