องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 17 ต.ค. 2562 ]16
2 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]16
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]14
4 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]16
5 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]16
6 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]17
7 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ก.ค. 2558 ]14
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]16
9 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]16
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]15
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.ค. 2558 ]15
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]14
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]16
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]16
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]16
16 คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]16