องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ [ 17 ต.ค. 2562 ]10
2 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]8
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]9
4 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]9
5 แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]86
6 การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]71
7 การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร [ 20 ก.ค. 2558 ]84
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]94
9 การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]89
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]91
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 ก.ค. 2558 ]87
12 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]89
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]84
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]108
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]89
16 คู่มือสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]86