องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]83
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 [ 16 มี.ค. 2564 ]79
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]84
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มตำแหน่งพัสดุ พ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]82
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 22 ต.ค. 2563 ]88
6 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 22 ต.ค. 2563 ]88
7 กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]84
8 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]78
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 50 ) (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)) [ 3 ก.ค. 2563 ]85
10 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ อบต.กุดชุมแสง [ 23 พ.ค. 2563 ]79
11 คู่มือวินัยและการรักษาวินัย [ 20 เม.ย. 2563 ]86
12 แบบการขออนมัติและกำหนดตำแหน่งเพิ่ม [ 4 มี.ค. 2563 ]82
13 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 22 ม.ค. 2563 ]86
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 15 ต.ค. 2562 ]82
15 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 15 ต.ค. 2562 ]82
16 สรุปกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2562 ]83
17 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]79
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562 (สายบริหารที่ว่าง) [ 31 ม.ค. 2562 ]83
19 ประกาศองค์การบริหารสส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]84
20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติการ ระบบแท่ง [ 27 เม.ย. 2561 ]84