องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 31 ม.ค. 2565 ]51
2 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2565 ]49
3 ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 31 ม.ค. 2565 ]50
4 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 28 ม.ค. 2565 ]61
5 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]60
6 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 28 ม.ค. 2565 ]57
7 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.... [ 28 ม.ค. 2565 ]55
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 25 ม.ค. 2565 ]59
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 24 ม.ค. 2565 ]55
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]77
11 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 31 มี.ค. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]71
12 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 ก.พ.64 [ 22 ก.พ. 2564 ]71
13 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 26 พ.ย. 63 [ 26 พ.ย. 2563 ]73
14 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 30 ต.ค.63 [ 30 ต.ค. 2563 ]70
15 มติก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10 / 2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]69
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2562 ]73
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2561 ]73