องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ จ.ชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2566 ]2
3 ประกาศคณะกรรมการากลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ต่อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ.2558 [ 7 เม.ย. 2566 ]2
4 ประกาศจ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 [ 6 เม.ย. 2566 ]2
5 ประกาศ จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 6 เม.ย. 2566 ]5
6 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2566 ]4
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2566 ]2
8 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]2
9 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) [ 2 มี.ค. 2566 ]3
10 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดังที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 1 มี.ค. 2566 ]6
11 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 [ 25 ต.ค. 2565 ]0
12 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 31 ม.ค. 2565 ]116
13 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2565 ]106
14 ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 31 ม.ค. 2565 ]113
15 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 28 ม.ค. 2565 ]118
16 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]118
17 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 28 ม.ค. 2565 ]114
18 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.... [ 28 ม.ค. 2565 ]164
19 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 25 ม.ค. 2565 ]116
20 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 24 ม.ค. 2565 ]118
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]129
22 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 31 มี.ค. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]126
23 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 ก.พ.64 [ 22 ก.พ. 2564 ]125
24 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 26 พ.ย. 63 [ 26 พ.ย. 2563 ]134
25 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชัยภูมิ (ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 30 ต.ค.63 [ 30 ต.ค. 2563 ]127
26 มติก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 10 / 2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]127
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2562 ]130
28 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2561 ]131