องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)

    รายละเอียดข่าว

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

2. โครงการสร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต

3. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

5. กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานอื่น

6. กิจกรรมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนและบรรเทาอัคคีภัยในเขตตำบลกุดชุมแสง    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562