องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมแฉละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Tranaparency Assessment :ITA)


บันทึก ผลคะแนน OIT ที่อบต.กุดชุมแสงได้รับการประเมิน ITA และรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึก ผลคะแนน OIT ที่อบต.กุดชุมแสงได้รับการประเมิน ITA และรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ