องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง.กกต.) จัดทำแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อใช้สื่อสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชน และเป็นช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ในสถานศึกษา ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป

สามารถรับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลาย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง โดยเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Cvic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ ทาง App Store และ Play Store

Play Store : https://play.google.com/store/apps/details...

App Store : https://apps.apple.com/app/id1545105364    เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น civic education
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2564