องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กุดชุมแสง


หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ชย. 0023.4/ 2426 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ ชย. 0023.4/ 2426 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ