องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ดังนี้

      1. การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมการทำงานเป็นทีม องคืการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ปี 2562

      2. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององคืการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ผู้มีคุณธรรมและจริยะรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 

      3. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน

      4. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา เช่น ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา

      5. กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้กับหน่วยงานราชการอื่น

      6. กิจกรรมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนและบรรเทาอัคคีภัยในเขตตำบลกุดชุมแสง

                  

                                                                                                             นายสุรัตน์   จันทราศรี

770 Capital отзывы клиентов о Брокере в Google
seo днепр

                                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

cbd oil

 

770capital

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562