องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 ม.ค. 2564 ]100
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]102
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]96
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ม.ค. 2564 ]99
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]95
6 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.กุดชุมแสง [ 5 ต.ค. 2563 ]99
7 บันทึกข้อความ ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.กุดชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
8 บันทึกข้อความ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]100
9 มาตราการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของอบต.กุดชุมแสง [ 10 ก.ค. 2563 ]99
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ม.ค. 2563 ]95
11 ควบคุมภายใน ปี 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]104
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]99
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]108