องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)


                                         - ร้องเรียนร้องทุกข์ Online
                                         - จองคิวใช้บริการออนไลน์
                                         - แบบฟอร์มขอน้ำดื่มอุปโภค-บริโภค (ออนไลน์)
                                         - ใบแจ้งซ่อม
                                         - ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
                                         - ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด