องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
   
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ุสัตว์น้...
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25...
  การประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลกุดชุมแสง สมัยวิส...
  อบต.กุดชุมแสงได้ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในพื้นท...
ามารถตรวจสอบแผนที่ที่ดิน แนวเขตที่ดิน เพื่อใช้ในการสำรวจที่ดิน และจัดทำแผนที่ที่ดินข้อมูลทะเบียนทรัพ...... [ 12 มิ.ย. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร... [ 29 เม.ย. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... [ 14 ก.พ. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522... [ 1 ก.พ. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)... [ 31 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567(ภ.ด.ส.3)... [ 24 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2...... [ 16 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...... [ 12 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการก่อสร้าง... [ 9 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................
กฏหมายควบคุมอาคาร... [ 9 ม.ค. 2567 ]
...............................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดชุมแสง โด...... [ 19 มิ.ย. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศจ้างทำป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567... [ 13 มิ.ย. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร... [ 7 มิ.ย. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน... [ 7 มิ.ย. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่... [ 4 มิ.ย. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์... [ 31 พ.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์... [ 31 พ.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงค์... [ 31 พ.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)... [ 31 พ.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

ประกาศจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนฯกองสวัสดิการสังคม ประจำปี 2567... [ 31 พ.ค. 2567 ]
.................................................................................................................................................................................................

 
 
สรุปผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2555
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ถนนหนองไฮใต้ - กุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4405-6017
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) saraban_06360503@dla.go.th
E- mail:admin@koodchumsang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign