องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]27
2 รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน (ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 5 ต.ค. 2565 ]25
3 สรุปรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]22
4 ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ [ 3 ต.ค. 2565 ]25
5 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือดำเนินงานตอบข้อร้องเรียน [ 1 ธ.ค. 2564 ]22
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]83
7 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือดำเนินงานตอบข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]217
8 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือดำเนินงานตอบข้อร้องเรียน อบต.กุดชุมแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]170
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]177
10 รายงานผลการสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนจากตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]162
11 ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ [ 1 ต.ค. 2562 ]175
12 แผงผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.กุดชุมแสง (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์) [ 1 ต.ค. 2562 ]171
13 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.ย. 2562 ]168
14 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ อบต.กุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2561 ]193
15 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยทราย ม.12 บ้านนาอุดม [ 21 ธ.ค. 2560 ]163
16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 2 ต.ค. 2560 ]213
17 ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและปลัดอบต. หัวหน้าส่วนทุกส่วนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2559 ]159
18 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบถามหรือตอบข้อร้องเรียน [ 1 ต.ค. 2559 ]163
19 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางการ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2559 ]163