องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 22 ก.ค. 2564 ]106
2 ข้อ 181.7 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต "ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 13 ม.ค. 2563 ]107
3 ข้อ 181.7 ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 9 ต.ค. 2562 ]104
4 ข้อ 18.1 กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.ย. 2562 ]107
5 ข้อ 18.2 กิจกรรมสนับสนุน หรือ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม "โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง) [ 24 ก.ย. 2562 ]107
6 ข้อ 181.3 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]415
7 ข้อ 181.4 มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 24 ก.ย. 2562 ]106
8 ข้อ 181.6 มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ "[บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์" [ 11 ก.ย. 2562 ]128
9 ข้อ 181.5 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 พ.ย. 2561 ]108